• Vatikan_2016 (1).jpg
 • Vatikan_2016 (2).jpg
 • Vatikan_2016 (3).jpg
 • Vatikan_2016 (4).jpg
 • Vatikan_2016 (5).jpg
 • Vatikan_2016 (6).jpg
 • Vatikan_2016 (7).jpg
 • Vatikan_2016 (8).jpg
 • Vatikan_2016 (9).jpg
 • Vatikan_2016 (10).jpg
 • Vatikan_2016 (11).jpg
 • Vatikan_2016 (12).jpg
 • Vatikan_2016 (13).jpg
 • Vatikan_2016 (14).jpg
 • Vatikan_2016 (15).jpg
 • Vatikan_2016 (16).jpg
 • Vatikan_2016 (17).jpg
 • Vatikan_2016 (18).jpg
 • Vatikan_2016 (19).jpg
 • Vatikan_2016 (20).jpg
Obvestilo
 • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Pravilnik UPRAVNEGA ODBORA MzM

Na podlagi 26. člena Statuta Društva Motoristi za Motoriste je upravni odbor MzM dne 21.2.2010 sprejel naslednji

POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA

 1. člen

                                                                       (namen)

Poslovnik o delu upravnega odbora ureja način delovanja upravnega odbora MzM (v nadaljevanju: MzM) in opredeljuje odgovornosti njegovih posameznih članov.

 1. člen

                                                        (sestava upravnega odbora)

Upravni odbor MzM sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in eden do pet članov upravnega odbora.

Upravni odbor predstavlja društvo in vodi poslovanje društva skladno s predpisi, statutom društva in sklepi občnega zbora MzM.

 1. člen

                                                              (zastopanje društva)

Društvo MzM zastopa predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali drugi član, ki ga pooblasti predsednik upravnega odbora.

 1. člen

                                        (odgovornosti in naloge članov upravnega odbora)

Predsednik upravnega odbora:

 • sklicuje občni zbor društva in poroča o delu upravnega odbora
 • skrbi za izvajanje sklepov občnega zbora
 • skrbi za izvajanje sprejetega programa dela
 • predlaga glasovanje o oprostitvi plačila članarine za posamezne člane
 • predlaga in utemelji glasovanje o črtanju iz članstva MzM
 • koordinira upravljanje Sklada MzM za pomoč žrtvam prometni nesreč motoristov in njihovih družin
 • koordinira in pripravlja stališča do prošenj, predlogov, pobud in zahtev najmanj petine članov in podpornih članov - senatorjev MzM in jih posreduje v odločanje občnemu zboru
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora, usmerja in koordinira delo članov upravnega odbora
 • skliče konstitutivno sejo nadzornega odbora in jo vodi do izvolitve predsednika nadzornega odbora
 • skrbi za upravljanje s premoženjem društva
 • skrbi za uresničevanje vseh nalog, ki jih upravnemu odboru naloži občni zbor ali ki izhajajo iz aktov društva

Podpredsednik upravnega odbora:

 • aktivno sodeluje s predsednikom upravnega odbora in mu pomaga pri izvajanju njegovih nalog in pristojnosti

Tajnik društva:

 • skrbi za administrativno podporo delovanja društva
 • pošilja vabila, pripravlja gradiva in predloge sklepov, ki jih obravnava občni zbor
 • pripravlja predloge splošnih aktov društva
 • vodi evidenco in arhiv sklepov upravnega odbora, zapisnikov ter gradiv za seje
 • članom upravnega odbora posreduje gradiva in predloge sklepov upravnega odbora
 • vodi evidenco članov društva
 • pripravi predlog pravil delovanja Sklada MzM za pomoč žrtvam prometni nesreč motoristov in njihovih družin
 • skrbi za objavo sporočil, aktov, zapisnikov in drugih gradiv na spletni strani MzM
 • skrbi za oblikovanje domače spletne strani MzM
 • skrbi za administrativno podporo organom in članom društva

Blagajnik:

 • skrbi in odgovarja za blagajniško poslovanje MzM
 • evidentira poslovne dogodke
 • vodi evidenco plačila članarine
 • vodi evidenco plačil donacij društvu
 • vodi finančno dokumentacijo društva
 • vodi evidenco zalog, izdaje in prodaje spominkov ter evidenco plačil
 • poroča o finančnih dogodkih in finančnem ter materialnem stanju MzM
 • pripravlja poročilo o finančnem in materialnem poslovanju MzM
 • pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa

Člani upravnega odbora:

 • seznanjajo se z gradivi za seje upravnega odbora in na njih aktivno sodelujejo
 • seznanjajo se z delovanjem MzM in aktivno sodelujejo pri izvedbi akcij društva
 • skrbijo za promocijo ideje MzM
 • skrbijo za pridobivanje članstva, vzpodbujajo simpatizerje k angažiranju v MzM
 1. člen

                                            (vodenje in koordinacija upravnega odbora)

Delo upravnega odbora vodi in koordinira predsednik upravnega odbora.

Vodenje in koordinacijo upravnega odbora v primeru odsotnosti predsednika upravnega odbora opravlja namestnik predsednika ali tajnik.

 1. člen

                                            (način dela in odločanja upravnega odbora)

Člani upravnega odbora se medsebojno osebno ali s pomočjo komunikacijskih sredstev dnevno informirajo in posvetujejo o zadevah, ki se nanašajo na delovanje MzM.

 1. člen

                                                           (seja upravnega odbora)

Upravni odbor MzM odloča in sprejema sklepe na sejah.

Seje upravnega odbora po potrebi, vendar najmanj štiri krat letno, sklicuje predsednik upravnega odbora ali tisti, ki ga nadomešča.

Vabilo na sejo se posreduje članom upravnega odbora najmanj pet dni pred sejo. V vabilu se navede kraj in čas seje ter predlog dnevnega reda.

O seji upravnega odbora MzM se obvesti tudi nadzorni odbor MzM, katerega člani so lahko navzoči na seji. Člani nadzornega odbora imajo pravico dajati predloge, pobude in razpravljati, vendar nimajo pravice glasovanja.

Na sejah upravnega odbora so lahko navzoči člani MzM, vendar pod pogojem, da svojo udeležbo napovejo vsaj 5 dni pred sejo upravnega odbora. Napoved prisostvovanju seji je potrebna zaradi zagotovitve prostorskih pogojev.

 1. člen

Seje upravnega odbora vodi predsednik upravnega odbora, ki skrbi za nemoten potek seje, daje in jemlje besedo, oblikuje in daje na glasovanje predloge sklepov ter ugotavlja rezultate glasovanja.

 1. člen

Seje upravnega odbora MzM so lahko tudi dopisne. Dopisne seje se izvedejo v nujnih primerih ali iz razloga stroškovne učinkovitosti. Dopisna seja se izvede tako, da člani upravnega odbora svoj glas v zvezi s konkretno zadevo glasujejo po pošti, preko elektronske pošte, faksa ali na drug način, s katerim soglašajo vsi člani upravnega odbora.

 1. člen

O vsaki seji upravnega odbora se vodi zapisnik. Zapisnik obvezno vsebuje navedbo dnevnega reda, čas in kraj zasedanja, navzočnost in sprejete odločitve upravnega odbora. V zapisnik seje upravnega odbora se zabeleži način sprejema odločitve upravnega odbora. Zapisnik se članom upravnega odbora dostavi v potrditev v roku petnajst dni po seji upravnega odbora.

Zapisnike sej upravnega odbora praviloma piše tajnik društva, podpiše pa predsednik upravnega odbora. Ob odsotnosti tajnika se na seji določi zapisnikar. Predsednik upravnega odbora podpiše zapisnik po tem, ko so vsebino pregledali in potrdili člani upravnega odbora, ki so sodelovali na seji, o kateri je sestavljen zapisnik.

 1. člen

                                                                    (sklepčnost)

Upravni odbor MzM je sklepčen, če je na seji navzoča več, kakor polovica članov upravnega odbora.

Upravni odbor na seji odloča z javnim glasovanjem. Sklepi so veljavni, če zanje glasuje večina navzočih članov upravnega odbora. V primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsedujočega.

 1. člen

                                                           (popravki poslovnika)

Kadar se med sejo pojavi dvom o načinu dela ali sprejema odločitve, člani nadzornega odbora na sami seji sprejmejo odločitev, kako se bo zadeva urejala. Seja se nadaljuje na način, ki je skladen s sprejetim sklepom.

Upravni odbor na predlog predsedujočega na naslednji seji glasuje o ustrezni dopolnitvi tega poslovnika.

   tajnik                                                                                   predsednik upravnega odbora

Vili Kopše                                                                                        Pavel Hočevar

izmera.jpg

Sprejmite piskotke za lazje spremljanje nase spletne strani Sprejmeš lahko piškotke začasno, ali trajno. Evropska direktiva.

Sprejmem piškotke za to spletno stran.

EU Cookie Directive Module Information